Polityka Prywatności Fortress Invest sp. z o.o.

Wstęp

1.1. Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie opisujemy sposób, w jaki Spółka Fortress Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000486339 (dalej: SPÓŁKA) przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwo z usług świadczonych przez nas w tym za pośrednictwem strony internetowej www.nowelesne.pl.

Niniejsza Polityka prywatności składa się z następujących części:

 • część 1    – informacje wstępne;
 • część 2     – informacje o tym, jak są przetwarzane Państwa dane osobowe;
 • część 3     – informacje o tym, jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 • część 4     – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies oraz funpage Facebook i Google+.

SPÓŁKA szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową i dba o zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych

1.2. Kontakt z nami

Mogą Państwo skontaktować się ze SPÓŁKĄ za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych: pocztą tradycyjną lub poprzez złożenie pisma osobiście: Spółka Fortress Invest Sp. z o.o., al. W. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, z adnotacją „DANE OSOBOWE” lub poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@nowelesne.pl

1.3. Zmiany w Polityce Prywatności

SPÓŁKA może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na niniejszej stronie internetowej lub ewentualnie w razie potrzeby także poprzez poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na adresy e-mail Klientów. W związku z tym zalecamy, aby Klienci od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z niniejszej strony internetowej.

1.4. Podstawowe pojęcia

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
Osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Klient Osoba, która z Fotress Invest Sp. z o.o. zawarła umowę na świadczenie usług oraz osoba kontaktująca się poprzez formularz kontaktowy lub sam adres e-mail a także składająca zamówienie za pomocą podanej formy kontaktu ze Spółką
Administrator Danych Osobowych Jest to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

1.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Państwa danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez SPÓŁKĘ – określają obowiązujące regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Regulacje te określają m.in. Państwa prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne SPÓŁKI związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Ważne informacje:

2.1. Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest Spółka Fortress Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000486339.

2.2. Jakie dane są przetwarzane?

SPÓŁKA zbiera i przetwarza dane osobowe: Klientów

SPÓŁKA może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • zawierania z nami umowy na świadczenie usług
 • kontaktowania się przy użyciu podanego adresu e-mail lub formularza kontaktowego;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez SPÓŁKĘ.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez SPÓŁKĘ należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania lub siedziby;
 • o ile dojdzie do złożenia zamówienia czy zawarcia umowy – także numer NIP .

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli zostanie stwierdzone, że dostarczyła nam swoje dane osobowe osoba poniżej 16 roku życia, natychmiast je usuniemy

2.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do przesłania odpowiedzi na złożone zapytanie, zamówienie realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje, może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez SPÓŁKĘ lub uniemożliwić zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient.

2.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Państwa dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO] Cel przetwarzania> Opis podstawy prawnej przetwarzania
wykonanie umowy
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez SPÓŁKĘ w celu realizacji usług świadczonych przez SPÓŁKĘ zamówionych przez Klienta, takich jak zamawianie usług, zapytania przy użyciu adresu e-mail lub formularza kontaktowego dotyczącego potencjalnego zawarcia umowy. W wyżej wskazanym celu SPÓŁKA może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. informacje o realizacji zamówienia. Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez SPÓŁKĘ zamówionych przez Klienta jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.
obowiązki prawne SPÓŁKI
[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczącej produktów. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).
uzasadniony prawnie interes SPÓŁKI
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez SPÓŁKĘ także w celu marketingu produktów i usług. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczącej usług i produktów. Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPÓŁKĘ. Prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI polega na przetwarzaniu danych Klienta w celu marketingu produktów i usług SPÓŁKI. Prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów oraz rozpatrzenia reklamacji.
Wyrażona zgoda
[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera lub poprzez bezpośrednio kontakt telefoniczny Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług SPÓŁKI. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

2.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Państwa dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych osobowych>
wykonanie umowy Dane osobowe Klientów będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż: do rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia roszczeń.
obowiązki prawne SPÓŁKI W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany prawem okres.
Wyrażona zgoda Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
uzasadniony prawnie interes SPÓŁKI Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

2.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów co do zasady są przetwarzane i przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.7. Komu są udostępniane moje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

Nazwa Dane kontaktowe Link do strony www Odbiorcy
Kancelaria Radcowsko-Adwokacka GCG Grabowscy i Cnota Sp.J. Dworcowa 1/1, 41-500 Chorzów NIE DOTYCZY
Biuro Rachunkowe JJ Sp. z o.o. Krzyżowa Góra 10, 41-936 Bytom NIE DOTYCZY
UPS Polska Sp. z o.o. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa https://www.ups.com/
POCZTA POLSKA Sp. z o.o. Pl.Oddz.Młodzieży Powstańców 7, 40-940 Katowice https://www.poczta-polska.pl/
4PEOPLE Sp. z o.o. Św.Jana 10, 40-012 Katowice https://www.4people.pl/

 

Dodatkowo w celu realizacji zamówionych usług dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień m.in. firm kurierskich.

Przysługujące Państwu prawa

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi przysługują określone prawa związane przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te zostały szczegółowo opisane poniżej.

3.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możecie Państwo zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce KONTAKT. Po wpłynięciu żądania i ewentualnej weryfikacji Państwa tożsamości podejmiemy w związku ze zgłoszonym żądaniem odpowiednie działania. Zgodnie z prawem otrzymacie Państwo stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (zasadniczo nie później niż w ciągu miesiąca). W sytuacji, w której Państwa żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub wnoszą Państwo jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniecie Państwo poinformowani o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na pytania oraz komunikacja z Państwem i nasze działania związane ze zgłoszonymi żądaniami są z zasady wolne od opłat.

3.2. Prawo dostępu

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych. Możecie Państwo zwracać się do SPÓŁKI z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe;
 • celów przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • kategorii danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Państwu prawach związanych z Państwa danymi osobowymi;

3.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Twoje prawa Opis praw Tobie przysługujących
prawo do sprostowania danych Mają Państwo prawo do żądania korekty danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych mają Państwo prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie SPÓŁKI odpowiedniego oświadczenia.
prawo do ograniczenia przetwarzania Mają Państwo prawo do żądania nieprzetwarzania danych osobowych w określonych przypadkach, np. w sytuacji kwestionowania przez Państwo prawidłowości przetwarzanych przez nas danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności lub wniesienia przez Państwo sprzeciwu .

Pierwsze z wymienionych powyżej praw polega na tym, że SPÓŁKA będzie mogła w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie będzie mogła ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji np. gdy będzie wymagać tego ważny interes publiczny.

prawo do przenoszenia danych Mają Państwo prawo do żądania wydania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile będzie to możliwe technicznie). Ponadto mają Państwo prawo do żądania od SPÓŁKI przesłania tych danych innemu administratorowi danych, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe

Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Państwa dane są przetwarzane: na podstawie zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia usług lub produktów SPÓŁKI) lub w sposób zautomatyzowany.

Państwa uprawnienie do żądania usunięcia swoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych SPÓŁKI (np. w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy: dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem; nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane; nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofali Państwo zgodę lub złożyli sprzeciw).

3.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody możecie Państwo skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że SPÓŁKA nie będzie mogła zrealizować usług, których podstawą była wyrażona przez Państwo zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

3.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu SPÓŁKI. Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – SPÓŁKA nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – SPÓŁKA nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu SPÓŁKI i nie dotyczy ono przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wykonania umowy, udzielonej zgody lub innych podstawach .

3.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl).

Pliki Cookies oraz funpage Facebook i Google+

4.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. W takim wypadku Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możecie Państwo zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez naszą stronę lub przez jakikolwiek inny serwis internetowy, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy metody zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach (kolejno: Chrome, Firefox, Opera i Internet Explorer):

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Uwaga! Wycofanie udzielonej przez Państwo zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności niniejszej strony!

4.3. Funpage Facebook i Google+ Spółki Fortress Invest Sp. z o.o.

Na naszej stronie (w jej dolnym lewym rogu) znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych Facebook oraz Google+. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywowane są dopiero po kliknięciu na dany link. W momencie uruchomienia linku następuje aktywacja pluginu tj. wtyczki społecznościowej w/w wskazanych portali społecznościowych. Oznacza to, że Państwa przeglądarka połączy się z tym serwisem. Jeśli podczas wizyty w na naszej stronie klikną Państwo na link Facebook lub Google+, dojdzie do przekazania Państwa danych osobowych oraz ich przetwarzania przez w/w portal społecznościowy. W przypadku gdy podczas odwiedzania naszej strony klikną Państwo na wybrany Facebook lub Google+, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem Państwa konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Państwa koncie odpowiednio Facebook lub Google+. Jeżeli chcą Państwo uniknąć takiej sytuacji należy pamiętać aby wylogować się ze swojego konta w Facebook lub Google+ zanim klikną Państwo na dany link. Zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych przez w/w portale społecznościowe a także związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu związane z ochroną prywatności użytkowników znajdą Państwo:

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google+  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Zastrzegamy, że za przetwarzanie danych, przez Facebook oraz Google+ odpowiedzialne są te portale społecznościowe.

Biuro sprzedaży

ul. Brzozowa 1,
44-177 Paniówki

Al. Roździeńskiego 188 C
40-203 Katowice

Inwestor

Fortress Invest Sp. z o.o.

Al. Roździeńskiego 188 C
40-203 Katowice